A

Vejledning til forfattere

Manuskripter til Praktiske Grunde indsendes elektronisk som vedhæftet fil i Word-format til praktiskegrunde@hexis.dk eller en af redaktørerne. Praktiske Grunde publicerer på dansk, norsk, svensk og engelsk. Efter fagfællevurdering indsendes et rettet og korrekturlæst manuskript som vedhæftet Word-fil.

Med den færdige artikel skal følge:

Opsætning og skrifttype

Brug standardopsætning. Skrifttype Times New Roman 12 pkt. Undgå enhver form for koder, skabeloner, typografier, overskriftsformatering o.l.

Forkortelser, talord, termer

Rent sproglige forkortelser følger almindelig retskrivning. Årstal skrives med talord, f.eks. 1989, 1980erne, '80erne. Termer på originalsprog kursiveres (f.eks.: … med begrebet Herrschaft sigtede Weber til…).

Citater og citationstegn

Citater på indtil 4 linier anbringes i løbende tekst mellem "dobbelt anførselstegn". Citater på over 4 linier sættes separat i teksten, indrykket og uden anførselstegn. Ved markering af begreber og andet, som ikke er egentlige citater, bruges 'enkelt anførselstegn' (f.eks.: … der var tale om en art 'statsliggørelse' af tænkningen…).

Tabeller og figurer

- skal være tydelige i et breddeformat af max. 14 cm. De skal være nummererede og have en beskrivende rubrik.

Referencer

Løbende henvisninger i teksten og afsluttende referenceliste skal følge Chicago Manual of Style, Author-date systemet. Nedenfor følger anvisning på henvisning til de mest almindelige typer tekster - for øvrige typer, se: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Bog, én forfatter

Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
(Bourdieu 1977, 45-47)

Bog, to eller flere forfattere

Prieur, Annick, og Carsten Sestoft. 2006. Pierre Bourdieu. En introduktion. Gylling: Hans Reitzels Forlag.
(Prieur og Sestoft 2006, 71-87)
Hvis fire eller flere forfattere: list alle forfatterne i referencelisten, men i teksten kun første forfatter efterfulgt af et al.: (Hermanson et al. 2013, 56-58)

Kapitel i antologi

Bourdieu, Pierre. 2014. "Hvad skaber en social klasse?" In Socialt rum, symbolsk magt. Bourdieuske perspektiver på klasse, red. Christian Sandbjerg Hansen, 48-67. København: Forlaget Hexis.
(Bourdieu 2014, 51)

Artikel i trykt tidsskrift

Scheer, Monique. 2012. "Are Emotions a Kind of Practice?" History and Theory 51: 193-220.
(Scheer 2012, 195-197)

Artikel i online tidsskrift

Buch, Anders. 2016. "Velfærdsorganiseringens logik: Uddannelsesplanlægning." Praktiske Grunde 3-4: 109-126. Tilgået 30. december, 2016.
(Buch 2016, 122)

Afhandling

Esmark, Kim. 2002. "De hellige døde og den sociale orden - relikviekult, ritualisering og symbolsk magt (Anjou 10.-12. århundrede)" Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet.
(Esmark 2002)

Artikel i dagblad

Stahl, Rune Møller. 2016. "Det reaktionære sind". Information, 14. december.
(Stahl 2016)

Henvisning til hjemmeside

Tomkins Times. "Statistical Comparison: Rodgers' Tricky Reds Vs. Klopp's Heavy Metal Heads". Tilgået december 2016. https://tomkinstimes.com/2016/12/statistical-comparison-rodgers-tricky-reds-vs-klopps-heavy-metal-heads/.
(Tomkins Times 2016)

Henvisning til flere værker i samme parentes

Hvis henvisning til flere værker i samme parentes, adskil med semikolon: (Bourdieu 1977; Prieur og Sestoft 2006)
Evt. flere referencer af samme forfatter fra samme år alfabetiseres: (Jensen 1982a; 1982b)